Grow Up With Us . . .संपर्क :- अधिक माहितीसाठी खालील ठिकाणी संपर्क साधा :-

वेबसाईट :
WWW.ANUSHRI.ORG

इ-मेल :
bhushankale2010@gmail.com
kalebharat47@gmail.com
bhushan@anushri.org

मोबाईल नंबर :
9421990878
.- .- .- .-

वेबसाईटवर जाहिरात देण्यासाठी वरील ठिकाणी संपर्क साधा. जाहिरात दर –
एका दिवसासाठी – रु. १००
सलग ५ दिवसांसाठी – रु. ४००
सलग १० दिवसांसाठी – रु. ७००
सलग १५ दिवसांसाठी – रु. १०००
सलग २० दिवसांसाठी – रु. १३००
सलग ३० दिवसांसाठी – रु. २०००

-----------*-----------